Extra föreningsstämma samt höststädning

Höststädning av gården.
Höststädning av gården.

Tid: Lördag den 28 november 2015, klockan 11.00
Plats: Gården

Förslag till nya stadgar
I nuvarande stadgar anges att både fysisk och juridisk person (d.v.s. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag) kan beviljas medlemskap i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2015 framfördes önskan från föreningens medlemmar om att medlemskap i föreningen så långt som det är möjligt endast ska beviljas fysisk person och förslag framställdes att föreningens stadgar ändras så att juridisk person inte ska antas som medlem i föreningen, förutom avseende lokalerna i vilka Nybergs konditori (lägenhet nummer 3) bedriver verksamhet och som idag innehas av juridisk person.

Styrelsen noterade att närvarande medlemmar var positiva till förslaget och föreslår därför att föreningen antar nya stadgar som anger att juridisk person endast och i undantagsfall kan accepteras avseende lägenhet nummer 3 (som idag upplåtes som lokaler till Nybergs Konditori).

I övrigt är stadgarna oförändrade.

För att stadgarna ska ändras krävs beslut med 2/3 delars majoritet på två efter varandra följande stämmor. Styrelsen föreslår alltså att föreningsstämman antar de nya stadgarna i ett första beslut. Även om stämman antar stadgarna kommer de dock inte att börja gälla förrän de antagits av ytterligare en föreningsstämma.

Direkt efter stämman drar vi igång och städar gården. Grillkorv med bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea